ELVIN Advokater

ELVIN Advokater - Din Advokat


ELVIN Advokater grundades av advokaten Adis Beharic. Huvudkontoret hittar ni i Göteborg. Vi hjälper dock klienter över hela vårt avlånga land. Oavsett din fråga kan du alltid räkna med att vi utför alla uppdrag med omtanke, engagemang och kompetens.


Adis Beharic har mångårig erfarenhet och anlitas ofta som försvarare i brottmål. Han hjälper även små- och medelstora företag samt privarpersoner med olika juridiska frågor. Han exeminerades vid Lunds Universitet 2013 och efter tingsmeritering vid Skaraborgs tingsrätt har han arbetat för en stor advokatbyrå i västra Sverige. Han nås direkt per e-post adis.b@elvinlaw.se


Adis Beharic talar svenska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska och tyska.


Välkomna att kontakta oss med din fråga.

Kostnad


Att anlita en advokat är i många fall förenat med kostnader, utom när du behöver biträde i brottmål och socialmål. En advokat är skydig att redan i ett inledande skede informera om sina debiteringsprinciper, dvs. faktorer som påverkar kostnaderna för uppdraget. Advokaten får inte ingå överenskommelse om arvode som ger rätt till en kvotdel av uppdragets resultat, dvs. provision.


Vem betalar?


Rättsskydd


I många tvister kan någon form av rättsskydd tas i anspråk, dock ej för alla tvister. Vid försäkringstvister är det försäkringen för tvisteföremålet som kan tas i anspråk, ex. bilens försäkring. Vid övriga tvister kan hemförsäkringens rättsskydd nyttjas. Vi åtar oss att ansöka om rättsskydd men vi kan dock inte garantera att följa debiteringsnormer som försäkringen uppställer.


Rättshjälp


Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i din försäkring kan staten under vissa förutsättningar bevilja rättshjälp. Rättshjälp beviljas bara den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Du bekostar normalt en inledande rådgivningstimme själv samt betalar en rättshjälpsavgift som är kopplad till din inkomst. Rättshjälpsavgiften är som lägst 2 % och som högst 40 % av dina rättegångskostnader. Till skillnad från rättsskyddet täcker rättshjälpen inte din motparts rättegångskostnader.


Vid brottmål och socialmål, dvs. ärenden i fråga om vård av unga betalar staten advokaten. Det krävs dock att advokaten är förordnad av domstolen att utföra uppdraget.


Om du är missnöjd med advokatens debitering


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Våra verksamhaetsområden


ELVIN Advokater är en liten advokatbyrå men vi har bred kompetens och mångårig erfarhet av att företräda privatperson och företag i olika tvister.


Dataskyddsförordningen - GDPR


Advokat Adis Beharic biträder företag och organisationer med frågor om dataskydd och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Vi kan hjälpa dig med intern rådgivning, utbildning eller dokument som har anknytning till Dataskyddsförordningen. Det är du som styr och bestämmer hur stort behov du har.


Advokaten Adis Beharic åter sig även uppdrag som dataskyddsombud (Data Protection Officer). Vi säkerställer att det arbete som ett dataskyddsombud ska utföra bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt.Civilrättsliga tvister


Advokat Adis Beharic biträder både företag och privatpersoner som av olika anledningar hamnar i tvister. Det kan vara fråga om tvist om betalning på grund av ett bygge eller renovering,  köp av bil eller annan egendom, eller i tvist om avtalstolkning.


Vi kan även hjälpa dig om du har hamnat i tvist med ditt försäkringsbolag. Det är då extra viktigt att du kontakar oss i ett tidigt skede.Brott & Straff


Är du misstänkt för brott eller utsatt för brott har du rätt till en försvarare resp. målsägandebiträde. Du har rätt till din advokat, dvs. du har rätt att välja advokat. Om du önskar att advokat Adis Beharic ska försvara dig eller företräda dig som brottsoffer har du rätt att begära detta. Enklast gör du det hos utredande polisen.


Din främsta rättighet som misstänkt är att du inte behöver uttala dig. Ibland är det bra och ibland är det dåligt att utnytja denna rättighet. Om du är misstänkt eller utsatt för brott kan det alltså vara en bra idé att ta kontakt med en advokat så tidigt som möjligt. Om du blir hämtad på förhör har du rätt att prata med din advokat innan polisen pratar med dig. Säg bara advokatens eller advokatbyråns namn och stå på dig att du inte vill prata innan du får kontakt med din advokat.


Glöm inte att advokaten är oberoende från staten och är många gånger den ende som står vid din sida.Familjerätt


Familjerätt brukar benämnas juridiken som innefattar bl.a. vårdnadstvister, bodelningstvister eller arvstvister. Men även frågor om gåvor mellan familjemedlemmar, äktenskapsförord, samboavtal och testamente hör hemma inom familjerätten. Kontakta oss med din fråga så berättar vi vad vi kan göra för dig.


Adis Beharic åtar sig även uppdrag som bodelsningsförrättare och boutredningsman som är en beslutande roll och inte biträde för en särskild part.Socialmål


Socialmål omfattar s.k. tvångsmål som avser tvångsomhändertaganden inom LVU, LVM, LPT och LRV. Du som är omhändertagen har rätt till biträde. Även föräldrar till barn eller ungdom som omhändertagits i en LVU process har rätt till biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten.


Du som barn, ungdom, förälder eller omhändertagen har även rätt att välja ett specifikt biträde. Adis Beharic åtar sig uppdrag som offentligt biträde i samtliga socialmål. Om du önskar biträde av advokat Adis Beharic kan du begära att han skall biträda dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss för vidare instruktioner.Våra Advokater och jurister


Kontakta oss


Du kan kontakta oss genom att skriva till oss eller ringa till oss. Du kan ävan använda kontaktförmuläret.


Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter. Om din fråga är av känlig natur använd i stället andra kontaktmöjligheter.


Du får gärna besöka oss eller skicka brev till oss. Vi är dock en liten advokatbyrå och har inte allmän receptionstid. Tänk därför på att kontakta oss för tidsbokning innan ditt besök.


Postadress:

ELVIN Advokater

Box 53075, 400 14 Göteborg


Besöksadress:

Danska Vägen 20 - Göteborg


Telefonkontakt vardag 8-17

031-44 94 00

 
 
 
 
 
Jag har tagit del av personuppgiftspolicyn och vill bli kontaktad.